Về việc báo giá thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải y tế nguy hại tại trung tâm y tế huyện Yên Lạc

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 do Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2013;

          Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

          Căn cứ Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ kế hoạch và đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

          Căn cứ Thông tư 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ tài nguyên và môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hại;

          Căn cứ Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ y tế quy định về quản lý chất thải y tế trong các cơ sở y tế;

          Căn cứ vào đề xuất thu gom vận chuyển và xử lý rác thải y tế nguy hại của Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn và Biên bản họp thống nhất danh mục thu gom thu gom vận chuyển và xử lý rác thải y tế nguy hại ngày 15/7/2022 của Trung tâm y tế huyện Yên Lạc.

          Trung tâm y tế huyện Yên Lạc đang có nhu cầu thu gom vận chuyển và xử lý rác thải y tế nguy hại để phục vụ công tác chống nhiễm khuẩn tại trung tâm y tế. Để phục vụ cho công tác chuyên môn, Trung tâm y tế huyện Yên Lạc kính đề nghị Quý công ty, đơn vị cung cấp một số thông tin sau:

  1. Báo giá thu gom vận chuyển và xử lý rác thải y tế nguy hại theo danh mục tại phụ lục 1 kèm theo văn bản này.
  2. Yêu Cầu báo giá: Các thông tin cung cấp theo phụ lục 2 kèm theo văn bản này.
  3. Hồ sơ cung cấp: 01 bộ hồ sơ bản cứng báo giá; Giấy phép xử lý chất thải nguy hại.
  4. Yêu cầu về thời gian thu gom: Theo quy định tại thông tư 20/2021/TT-BTC ngày 26/11/2021 kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
  5. Thời gian nhận hồ sơ: Trước 15h00 ngày 22/7/2022.
  6. Nơi nhận: Phòng Tài chính kế toán – Trung tâm y tế huyện Yên Lạc (Điạ chỉ: Thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc)
  7. Thông tin liên hệ: Đc Ngô Thị Hiền, ĐT 0374.827.316. Địa chỉ mail: benhviendkyenlac@gmail.com

Trung tâm y tế huyện Yên Lạc rất mong nhận được sự hợp tác của  quý công ty, đơn vị.

Xem thêm: Về việc báo giá thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải y tế nguy hại tại trung tâm y tế huyện Yên Lạc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin liên quan