Quản lý văn bản điều hành

STT SỐ/KÝ HIỆU TỪ NGÀY/ĐẾN NGÀY TRÍCH YẾU
6083 01/KH-HĐCL 22/01/2024 Kế hoạch cải tiến chất lượng Trung tâm năm 2024
6081 77/QĐ-TTYT 18/01/2024 Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng chất lượng, Tổ chất lượng & Mạng lưới chất lượng Trung tâm
6079 76/QĐ-TTYT 18/01/2024 Quyết định về việc kiện toàn Mạng lưới quản lý chất lượng Trung tâm
6077 75/QĐ -TTYT 18/01/2024 Quyết định về việc kiện toàn Tổ quản lý chất lượng Trung tâm Y tế
6075 74/QĐ-TTYT 18/01/2024 Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng quản lý chất lượng Trung tâm
6073 17/QĐ -TTYT 03/01/2023 Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng chất lượng, Tổ chất lượng & Mạng lưới chất lượng Trung tâm
6071 16/QĐ-TTYT 03/01/2023 Quyết định về việc kiện toàn Mạng lưới quản lý chất lượng Trung tâm
6069 15/QĐ -TTYT 03/01/2023 Quyết định về việc kiện toàn Tổ quản lý chất lượng Trung tâm Y tế
6067 14/QĐ -TTYT 03/01/2023 Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng quản lý chất lượng Trung tâm