Quản lý văn bản điều hành

STT SỐ/KÝ HIỆU TỪ NGÀY/ĐẾN NGÀY TRÍCH YẾU
5831 DANH SÁCH 10/11/2016 11/11/2016 V/v Danh sách cán bộ giám sát tiêm chủng mở rộng
5830 DANH MỤC KỸ THUẬT PHÊ DUYỆT NĂM 2014 18/07/2014 V/v phê duyệt danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện đa khoa huyện Yên Lạc
5829 DANH MỤC KỸ THUẬT PHÊ DUYỆT NĂM 2015 LẦN 1 15/06/2015 V/v phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh của Trung tâm Y tế huyện Yên Lạc
5828 DANH MỤC KỸ THUẬT PHÊ DUYỆT NĂM 2015 LẦN 2 9/10/2015 V/v phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh của Trung tâm Y tế huyện Yên Lạc
5827 DANH MỤC KỸ THUẬT PHÊ DUYỆT NĂM 2016 LẦN 1 29/04/2016 V/v phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh của Trung tâm Y tế huyện Yên Lạc
5826 DANH MỤC KỸ THUẬT PHÊ DUYỆT NĂM 2016 LẦN 2 10/06/2016 V/v phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh của Trung tâm Y tế huyện Yên Lạc
5825 DANH MỤC DỊCH VỤ KỸ THUẬT THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 3465/QĐ – BYT 08/07/2016 Danh mục dịch vụ kỹ thuật theo quyết định số 3465/QĐ – BYT của Trung tâm y tế huyện Yên Lạc
5824 DANH MỤC DỊCH VỤ KỸ THUẬT THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 7117/BYT – KH -TC 27/09/2016 Danh mục dịch vụ kỹ thuật theo quyết định số 7117/BYT – KH -TC của Trung tâm y tế huyện Yên Lạc
5823 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM 27 THÁNG 2 NĂM 2017 24/02/2017 Kế hoạch tổ chức ngày thầy thuốc việt Nam 27 tháng 2 năm 2017