Bảng phân công lịch trực

STT SỐ/KÝ HIỆU TỪ NGÀY/ĐẾN NGÀY TRÍCH YẾU
5797 BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 10/02/2020 16/02/2020 V/v BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC từ ngày 10 tháng 02 đến ngày 16 tháng 02 năm 2020
5796 BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 17/02/2020 23/02/2020 V/v BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC từ ngày 17 tháng 02 đến ngày 23 tháng 02 năm 2020
5795 BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 24/02/2020 01/03/2020 V/v BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC từ ngày 24 tháng 02 đến ngày 01 tháng 03 năm 2020
5794 BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 02/03/2020 08/03/2020 V/v BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC từ ngày 02 tháng 03 đến ngày 08 tháng 03 năm 2020
5793 BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 09/03/2020 15/03/2020 V/v BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC từ ngày 09 tháng 03 đến ngày 15 tháng 03 năm 2020
5792 BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 16/03/2020 22/03/2020 V/v BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC từ ngày 16 tháng 03 đến ngày 22 tháng 03 năm 2020
5791 BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 23/03/2020 29/03/2020 V/v BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC từ ngày 23 tháng 03 đến ngày 29 tháng 03 năm 2020
5790 BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 30/03/2020 05/04/2020 V/v BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC từ ngày 30 tháng 03 đến ngày 05 tháng 04 năm 2020
5789 BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 06/04/2020 12/04/2020 V/v BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC từ ngày 06 tháng 04 đến ngày 12 tháng 04 năm 2020