Quản lý văn bản điều hành

STT SỐ/KÝ HIỆU TỪ NGÀY/ĐẾN NGÀY TRÍCH YẾU
1 DANH SÁCH 10/11/2016
11/11/2016
V/v Danh sách cán bộ giám sát tiêm chủng mở rộng
2 DANH MỤC KỸ THUẬT PHÊ DUYỆT NĂM 2014 18/07/2014 V/v  phê duyệt danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện đa khoa huyện Yên Lạc
3 DANH MỤC KỸ THUẬT PHÊ DUYỆT NĂM 2015 LẦN 1 15/06/2015 V/v  phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh của Trung tâm Y tế huyện Yên Lạc
4 DANH MỤC KỸ THUẬT PHÊ DUYỆT NĂM 2015 LẦN 2 9/10/2015 V/v  phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh của Trung tâm Y tế huyện Yên Lạc
5 DANH MỤC KỸ THUẬT PHÊ DUYỆT NĂM 2016 LẦN 1 29/04/2016 V/v  phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh của Trung tâm Y tế huyện Yên Lạc
6 DANH MỤC KỸ THUẬT PHÊ DUYỆT NĂM 2016 LẦN 2 10/06/2016 V/v  phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh của Trung tâm Y tế huyện Yên Lạc
7 DANH MỤC DỊCH VỤ KỸ THUẬT THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 3465/QĐ – BYT  08/07/2016 Danh mục dịch vụ kỹ thuật theo quyết định số  3465/QĐ – BYT của Trung tâm y tế huyện Yên Lạc
8 DANH MỤC DỊCH VỤ KỸ THUẬT THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 7117/BYT – KH -TC 27/09/2016 Danh mục dịch vụ kỹ thuật theo quyết định số 7117/BYT – KH -TC của Trung tâm y tế huyện Yên Lạc
9 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM 27 THÁNG 2 NĂM 2017 24/02/2017 Kế hoạch tổ chức ngày thầy thuốc việt Nam 27 tháng 2 năm 2017
10 TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC  PHÒNG VÀ KHÁM CHỮA BỆNH CHO TRẺ EM TRONG MÙA XUÂN HÈ NĂM 2017  3/04/2017 Tăng cường công tác phòng và khám chữa bệnh cho trẻ em trong mùa xuân hè năm 2017
11 KẾ HOẠCH CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG PHÒNG KH – ĐD NĂM 2017 15/02/2017 Kế hoạch cải tiến chất lượng phòng KH – ĐD năm 2017
12 KẾ HOẠCH CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2017 15/02/2017 Kế hoạch cải tiến chất lượng bệnh viện năm 2017
13  BẢNG MÔ TẢ VỊ TRÍ VIỆC LÀM NHIỆM VỤ PHÒNG KẾ HOẠCH ĐIỀU DƯỠNG  15/02/2017  Bảng mô tả vị trí việc làm nhiệm vụ phòng kế hoạch điều dưỡng  
 14  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN  15/02/2017  Quyết định về việc ban hành quy chế hoạt động của hội đồng chất lượng bệnh viện  
15  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 5S  15/02/2017 V/v thành lập ban chỉ đạo điều hành triển khai, thực hiện chương trình 5s  
 16  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN  15/02/2017  V/v thành lập hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện  
 17  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP MẠNG LƯỚI QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN  15/02/2017   V/v thành lập mạng lưới quản lý chất lượng bệnh viện  
18 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN TTYT 15/02/2017 V/v thành lập tổ quản lý chất lượng bệnh viện TTYT
19 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ GIÚP VIỆC BAN HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH, TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 5S 15/02/2017 V/v thành lập tổ giúp việc ban hành chỉ đạo điều hành, triển khai, thực hiện chương trình 5s
20 QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN 15/02/2015 Quy chế làm việc của hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện
21 QUY ĐỊNH THỰC  HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CẢI TIẾN 5S 15/02/2017 Quy định thực hiện chương trình cải tiến 5s
22 QUY TRÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 5S 15/02/2017 Quy trình triển khai thực hiện 5s
22 BỘ TIÊU CHÍ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN VIỆT NAM 18/11/2016 Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam
23 QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỒI ĐỒNG THUỐC VÀ ĐIỀU TRỊ 01/02/2017 Quyết định thành lập thuốc và điều trị
24 QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TỔ GIÚP VIỆC BAN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 5S 2017 V/v thành lập tổ giúp việc ban chỉ đạo điều hành triển khai, thực hiện chương trình 5s
25 QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP  BAN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 5S 2017 V/v thành lập ban chỉ đạo điều hành triển khai, thực hiện chương trình 5s
26 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH BIỂU TRƯNG (LOGO), SLOGAN MANG Ý NGHĨA VÀ ĐẶC TRƯNG CỦA TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN YÊN LẠC 2017 V/v ban hành biểu trưng logon,slogan mang ý nghĩa đặc trưng của trung tâm y tế huyện Yên Lạc
27 PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI CƠ SỞ Y TẾ “XANH, SẠCH, ĐẸP” 2017 Phân công nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo triển khai cơ sở y tế “xanh, sạch, đẹp”
28 KẾ HOẠCH CHĂM SÓC, BẢO VỆ VÀ BỔ SUNG CÂY XANH 2017 Kế hoạch “Chăm sóc, bảo vệ và bổ sung cây xanh”
29 KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN “ĐỔI MỚI PHONG CÁCH, THÁI ĐỘ PHỤC VỤ CỦA CÁN BỘ Y TẾ, HƯỚNG TỚI SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH” VÀ THỰC HIỆN CƠ SỞ Y TẾ “ XANH, SẠCH, ĐẸP” 2017 Kế hoạch truyền thông triển khai thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” và thực hiện cơ sở y tế “xanh, sạch, đẹp”
30  KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CƠ SỞ Y TẾ “XANH – SẠCH – ĐẸP”  2017 Kế hoạch Triển khai  cơ sở y tế “Xanh-Sạch-Đẹp”  
 31  HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN, ĐÁNH GIÁ CƠ SỞ Y TẾ “XANH – SẠCH – ĐẸP”  2017 Hướng dẫn thực hiện, đánh giá cơ sở y tế “Xanh-Sạch-Đẹp”  

Tin liên quan