Những kỹ thuật đã triển khai tai khoa HSCC

 

Thực hiện hiện kỹ thuật chọc dịch và dẫn lưu dịch màng phối cho bệnh nhân trong khoa

Chia sẻ