Cán bộ Trung tâm y tế Yên Lạc thực hiện ký cam kết các nội dung thi đua năm 2017

            Chiều ngày 28 tháng 7 năm 2017 tại hội trường Trung tâm y tế huyện Yên Lạc đã tiến hành buổi họp thông qua quy chế chế thi đua, khen thưởng và triển khai ký cam kết thực hiện các nội dung thi đua khen thưởng cho các khoa phòng tại Trung tâm. Bản cam kết đã ghi rõ 8 nội dung cơ bản cho từng nhân viên và lãnh đạo các khoa phòng. Quy chế thi đua khen thưởng của Trung tâm y tế huyện Yên Lạc cũng nêu rõ mục đích, yêu cầu, những quy định cụ thể, phương thức, tiêu chí, đánh giá, tổ chức thực hiện, quy định về xử phạt đối với cán bộ công chức, viên chức toàn trung tâm. Làm cơ sở phân loại, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các tập thể, cá nhân một cách công bằng, khách quan, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua lập thành tích xuất sắc cho các tập thể, cá nhân trong đơn vị, khuyến khích được những cá nhân có nhiều cống hiến, có sáng kiến cải tiến kỹ thuật để biểu dương khen thưởng kịp thời, là cơ sở để bình xét thi đua khen thưởng hàng năm. Đồng thời nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, tổ chức thực hiện có hiệu quả nội dung “ Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh’’ đã được 100% cán bộ nhân viên Trung tâm y tế huyện Yên Lạc đồng tình ủng hộ và thực hiện ký cam kết.  

Tin liên quan