Quản lý văn bản pháp luật

  STT SỐ/KÝ HIỆU NGÀY KÝ TRÍCH YẾU 1 6858/QĐ-BYT 18/11/2016 Bộ tiêu chí chất lượng Việt Nam (Phiên bản 2.0), Bộ tiêu chí của khối dự phòng 2 3970/QĐ -BYT 24/9/2015 V/v ban hành bảng...

Quản lý văn bản điều hành

STT SỐ/KÝ HIỆU TỪ NGÀY/ĐẾN NGÀY TRÍCH YẾU 1 DANH SÁCH 10/11/2016 11/11/2016 V/v Danh sách cán bộ giám sát tiêm chủng mở rộng 2 DANH MỤC KỸ THUẬT PHÊ DUYỆT NĂM 2014 18/07/2014 V/v...