BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC UPDATE 25 / 02 / 2018

 

STT SỐ/KÝ HIỆU TỪ NGÀY/ĐẾN NGÀY TRÍCH YẾU
1 BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 31/10/2016
06/11/2016
V/v BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC từ ngày 31 tháng 10 đến ngày 06 tháng 11 năm 2016
2 BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 07/11/2016
13/11/2016
V/v BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC từ ngày 07 tháng 11 đến ngày 13 tháng 11 năm 2016
3 BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 05/12/2016
11/12/2016
V/v BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC từ ngày 05 tháng 12 đến ngày 11 tháng 12 năm 2016
4 BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 12/12/2016
18/12/2016
V/v BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC từ ngày 12 tháng 12 đến ngày 18 tháng 12 năm 2016
5 BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 19/12/2016
25/12/2016
V/v BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC từ ngày 19 tháng 12 đến ngày 25 tháng 12 năm 2016
6 BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 26/12/2016
01/01/2017
V/v BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC từ ngày 26 tháng 12 đến ngày 01 tháng 01 năm 2017
7 BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 02/01/2017
08/01/2017
V/v BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC từ ngày 02 tháng 01 đến ngày 08 tháng 01 năm 2017
8 BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 09/01/2017
15/01/2017
V/v BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC từ ngày 9 tháng 01 đến ngày 15 tháng 01 năm 2017
9 BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 16/01/2017
22/01/2017
V/v BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC từ ngày 16 tháng 01 đến ngày 22 tháng 01 năm 2017
10 BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 23/01/2017
29/01/2017
V/v BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC từ ngày 23 tháng 01 đến ngày 29 tháng 01 năm 2017
11 BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 30/01/2017
05/02/2017
V/v BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC từ ngày 30 tháng 01 đến ngày 05 tháng 02 năm 2017  
12 BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 06/02/2017
12/02/2017
V/v BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC từ ngày 06 tháng 02 đến ngày 12 tháng 02 năm 2017
13 BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 13/02/2017
19/02/2017
V/v BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC từ ngày 13 tháng 02 đến ngày 19 tháng 02 năm 2017
14 BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 20/02/2017
26/02/2017
V/v BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC từ ngày 20 tháng 02 đến ngày 26 tháng 02 năm 2017
15 BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 27/02/2017
05/03/2017
V/v BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC từ ngày 27 tháng 02 đến ngày 05 tháng 03 năm 2017
16 BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 06/03/2017
12/03/2017
V/v BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC từ ngày 06 tháng 03 đến ngày 12 tháng 03 năm 2017
17 BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 13/03/2017
19/03/2017
V/v BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC từ ngày 13 tháng 03 đến ngày 19 tháng 03 năm 2017
18 BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 20/03/2017
26/03/2017
V/v BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC từ ngày 20 tháng 03 đến ngày 26 tháng 03 năm 2017
19 BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 27/03/2017
02/04/2017
V/v BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC từ ngày 27 tháng 03 đến ngày 02 tháng 04 năm 2017
20 BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 03/04/2017
09/04/2017
V/v BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC từ ngày 03 tháng 04 đến ngày 09 tháng 04 năm 2017
21 BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 10/04/2017
16/04/2017
V/v BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC từ ngày 10 tháng 04 đến ngày 16 tháng 04 năm 2017
22 BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 17/04/2017
23/04/2017
V/v BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC từ ngày 17 tháng 04 đến ngày 23 tháng 04 năm 2017
23 BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 24/04/2017
30/04/2017
V/v BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC từ ngày 24 tháng 04 đến ngày 30 tháng 04 năm 2017
24 BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 01/05/2017
07/05/2017
V/v BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC từ ngày 01 tháng 05 đến ngày 07 tháng 05 năm 2017
25 BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 08/05/2017
14/05/2017
V/v BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC từ ngày 08 tháng 05 đến ngày 14 tháng 05 năm 2017
26 BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 15/05/2017
21/05/2017
V/v BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC từ ngày 15 tháng 05 đến ngày 21 tháng 05 năm 2017
27 BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 22/05/2017
28/05/2017
V/v BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC từ ngày 22 tháng 05 đến ngày 28 tháng 05 năm 2017
28 BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 29/05/2017
04/06/2017
V/v BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC từ ngày 29 tháng 05 đến ngày 04 tháng 06 năm 2017
29 BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 05/06/2017
11/06/2017
V/v BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC từ ngày 05 tháng 06 đến ngày 11 tháng 06 năm 2017
30 BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 12/06/2017
18/06/2017
V/v BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC từ ngày 12 tháng 06 đến ngày 18 tháng 06 năm 2017
31 BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 19/06/2017
25/06/2017
V/v BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC từ ngày 19 tháng 06 đến ngày 25 tháng 06 năm 2017  
32 BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 26/06/2017
02/07/2017
V/v BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC từ ngày 26 tháng 06 đến ngày 02 tháng 07 năm 2017
33 BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 19/02/2018 25/02/2018 V/v BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC từ ngày 19 tháng 02 đến ngày 25 tháng 02 năm 2018

Tin liên quan