Bảng phân công lịch trực

 

STT SỐ/KÝ HIỆU TỪ NGÀY/ĐẾN NGÀY TRÍCH YẾU
1 BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 10/02/2020 16/02/2020 V/v BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC từ ngày 10 tháng 02 đến ngày 16 tháng 02 năm 2020
2 BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 17/02/2020 23/02/2020 V/v BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC từ ngày 17 tháng 02 đến ngày 23 tháng 02 năm 2020
3 BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 24/02/2020 01/03/2020 V/v BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC từ ngày 24 tháng 02 đến ngày 01 tháng 03 năm 2020
4 BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 02/03/2020 08/03/2020 V/v BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC từ ngày 02 tháng 03 đến ngày 08 tháng 03 năm 2020
5 BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 09/03/2020 15/03/2020 V/v BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC từ ngày 09 tháng 03 đến ngày 15 tháng 03 năm 2020
6 BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 16/03/2020 22/03/2020 V/v BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC từ ngày 16 tháng 03 đến ngày 22 tháng 03 năm 2020
7 BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 23/03/2020 29/03/2020 V/v BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC từ ngày 23 tháng 03 đến ngày 29 tháng 03 năm 2020
8 BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 30/03/2020 05/04/2020 V/v BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC từ ngày 30 tháng 03 đến ngày 05 tháng 04 năm 2020
9 BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 06/04/2020  12/04/2020 V/v BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC từ ngày 06 tháng 04 đến ngày 12 tháng 04 năm 2020
10 BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 13/04/2020 19/04/2020 V/v BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC từ ngày 13 tháng 04 đến ngày 19 tháng 04 năm 2020
11 BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 20/04/2020 26/04/2020 V/v BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC từ ngày 20 tháng 04 đến ngày 26 tháng 04 năm 2020
12 BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 27/04/2020 03/05/2020 V/v BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC từ ngày 27 tháng 04 đến ngày 03 tháng 05 năm 2020
13 BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 04/05/2020  10/05/2020 V/v BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC từ ngày 04 tháng 05 đến ngày 10 tháng 05 năm 2020
14 BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 11/05/2020 17/05/2020 V/v BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC từ ngày 11 tháng 05 đến ngày 17 tháng 05 năm 2020
15 BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 18/05/2020 24/05/2020 V/v BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC từ ngày 18 tháng 05 đến ngày 24 tháng 05 năm 2020
16 BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 25/05/2020 31/05/2020 V/v BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC từ ngày 25 tháng 05 đến ngày 31 tháng 05 năm 2020
17 BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 01/06/2020 07/06/2020 V/v BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC từ ngày 01 tháng 06 đến ngày 07 tháng 06 năm 2020
18  BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 08/06/2020 14/06/2020 V/v BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC từ ngày 08 tháng 06 đến ngày 14 tháng 06 năm 2020
19 BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 15/06/2020 21/06/2020 V/v BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC từ ngày 15 tháng 06 đến ngày 21 tháng 06 năm 2020
20 BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 22/06/2020 28/06/2020 V/v BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC từ ngày 22 tháng 06 đến ngày 28 tháng 06 năm 2020
22 BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 29/06/2020 05/07/2020 V/v BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC từ ngày 29 tháng 06 đến ngày 05 tháng 07 năm 2020
23 BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 06/07/2020  12/07/2020 V/v BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC từ ngày 06 tháng 07 đến ngày 12 tháng 07 năm 2020
24 BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 13/07/2020 19/07/2020 V/v BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC từ ngày 13 tháng 07 đến ngày 19 tháng 07 năm 2020
25 BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 20/07/2020 26/07/2020 V/v BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC từ ngày 20 tháng 07 đến ngày 26 tháng 07 năm 2020
26 BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 27/07/2020 02/08/2020 V/v BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC từ ngày 27 tháng 07 đến ngày 02 tháng 08 năm 2020
27 BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 03/08/2020 09/08/2020 V/v BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC từ ngày 03 tháng 08 đến ngày 09 tháng 08 năm 2020
28 BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 10/08/2020 16/08/2020 V/v BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC từ ngày 10 tháng 08 đến ngày 16 tháng 08 năm 2020
29 BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 17/08/2020 23/08/2020 V/v BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC từ ngày 17 tháng 08 đến ngày 23 tháng 08 năm 2020
30 BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 24/08/2020 30/08/2020 V/v BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC từ ngày 24 tháng 08 đến ngày 30 tháng 08 năm 2020
31 BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 31/08/2020 06/09/2020 V/v BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC từ ngày 31 tháng 08 đến ngày 06 tháng 09 năm 2020
32 BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 31/08/2020 06/09/2020 V/v BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC từ ngày 31 tháng 08 đến ngày 06 tháng 09 năm 2020
33 BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 07/09/2020 13/09/2020 V/v BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC từ ngày 07 tháng 09 đến ngày 13 tháng 09 năm 2020
34 BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 14/09/2020 20/09/2020 V/v BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC từ ngày 14 tháng 09 đến ngày 20 tháng 09 năm 2020
35 BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 21/09/2020 27/09/2020 V/v BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC từ ngày 21 tháng 09 đến ngày 27 tháng 09 năm 2020
36 BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 28/09/2020 04/10/2020 V/v BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC từ ngày 28 tháng 09 đến ngày 04 tháng 10 năm 2020
37 BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 05/10/2020 11/10/2020 V/v BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC từ ngày 05 tháng 10 đến ngày 11 tháng 10 năm 2020
38 BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 12/10/2020 18/10/2020 V/v BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC từ ngày 12 tháng 10 đến ngày 18 tháng 10 năm 2020
39 BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 19/10/2020 25/10/2020 V/v BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC từ ngày 19 tháng 10 đến ngày 25 tháng 10 năm 2020
40 BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 26/10/2020 01/11/2020 V/v BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC từ ngày 26 tháng 10 đến ngày 01 tháng 11 năm 2020
41 BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 02/11/2020 08/11/2020 V/v BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC từ ngày 02 tháng 11 đến ngày 08 tháng 11 năm 2020
42 BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 09/11/2020 15/11/2020 V/v BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC từ ngày 09 tháng 11 đến ngày 15 tháng 11 năm 2020
43 BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 16/11/2020 22/11/2020 V/v BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC từ ngày 16 tháng 11 đến ngày 22 tháng 11 năm 2020
44 BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 23/11/2020 29/11/2020 V/v BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC từ ngày 23 tháng 11 đến ngày 29 tháng 11 năm 2020
45 BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 30/11/2020 06/12/2020 V/v BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 06 tháng 12 năm 2020
46 BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 07/12/2020 13/12/2020 V/v BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC từ ngày 07 tháng 12 đến ngày 13 tháng 12 năm 2020
47 BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 14/12/2020 20/12/2020 V/v BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC từ ngày 14 tháng 12 đến ngày 20 tháng 12 năm 2020
48 BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 21/12/2020 27/12/2020 V/v BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC từ ngày 21 tháng 12 đến ngày 27 tháng 12 năm 2020
49 BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 28/12/2020 03/01/2021 V/v BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC từ ngày 28 tháng 12 đến ngày 03 tháng 01 năm 2021
50 BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 04/01/2021 10/01/2021 V/v BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC từ ngày 04 tháng 01 đến ngày 10 tháng 01 năm 2021
51 BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 11/01/2021 17/01/2021 V/v BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC từ ngày 11 tháng 01 đến ngày 17 tháng 01 năm 2021
52 BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 18/01/2021 24/01/2021 V/v BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC từ ngày 18 tháng 01 đến ngày 24 tháng 01 năm 2021

Tin liên quan