1. Địa chỉ:

          – Tầng 2 khu A dãy nhà điều hành

          – Điện thoại: 0211 376 8899

  1. Tổ chức nhân sự:

– Phòng gồm có: 10 người

– Cử nhân kinh tế – Nguyễn Văn Toan: Trưởng Phòng Kế Toán

Cử nhân kinh tế – Nguyễn Văn Toan: Trưởng Phòng Kế Toán

* Trong đó:
– Biên chế                            : 7 người

– Hợp đồng                          : 03 người

* Trình độ chuyên môn:
+ Đại học                             : 7 người

+ Cao đẳng                          : 2 người
          + Trung cấp                : 01 người

III. Nhiệm vụ của phòng:

  1. Phòng Tài chính kế toán là bộ phận tham mưu cho Giám đốc Trung tâm trong lĩnh vực tài chính.
  2. Hằng năm lập dự toán thu chi ngân sách nhà nước. Đảm bảo các hoạt động của đơn vị, quản lý tốt các nguồn thu, nguồn chi. Từ đó làm cơ sở để nâng cao đời sống cán bộ trong toàn Trung tâm. Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành, dự toán ngân sách, dự toán thu được Sở y tế giao và kế hoạch công tác của Trung tâm y tế xây dựng, kế hoạch thu chi theo quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm y tế. Phòng kế toán tài chính tổ chức thực hiện khi được phê duyệt.
  3. Theo định hướng hạch toán tự chủ kinh tế y tế và quản lý tài chính trong công tác khám chữa bệnh, tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu chi viện phí theo đúng qui định, thu đúng, thu đủ và thu về một mối.
  4. Theo kế hoạch ngân sách và các nguồn thu khác tổ chức xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của Trung tâm y tế.
  5. Tổ chức công tác kế toán trong Trung tâm y tế theo đúng qui định hiện hành. Thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách, vật tư tài sản, hành chính sự nghiệp chính xác kịp thời. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu, chi của Trung tâm y tế và 17 trạm y tế xã, thị trấn.
  6. Định kỳ, thực hiện báo cáo quyết toán tình hính sử dụng ngân sách Nhà nước, tình hình thu phí, lệ phí được để lại, kiểm kê tài sản, dụng cụ toàn Trung tâm y tế.
  7. Tổ chức bảo quản lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng qui định.
  8. Tổng hợp tình hình, số liệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động của Trung tâm y tế.
  9. Thành tích:

          Với bề dày truyền thống của mình, Phòng kế toán Tài chính đã góp phần quan trọng trong sự phát triển lớn mạnh của Trung tâm y tế huyện Yên Lạc ngày hôm nay. Trong khi kinh phí nhà nước cấp ngày càng hạn hẹp, giá viện phí chậm thay đổi, luôn trong tình trạng mất giá so với thực tế… Phòng đã phát huy tốt vai trò tham mưu tư vấn Ban Giám đốc trong công tác tài chính Bệnh viện, quản lý chặt chẽ các nguồn thu, chi. Tập thể cán bộ nhân viên phòng KTTC luôn nêu cao tinh thần đoàn kết nhất trí một lòng, trăn trở, suy nghĩ, dưới sự chỉ đạo sát sao đúng hướng của Đảng ủy, Ban giám đốc Trung tâm y tế, Phòng kế toán tài chính đã hoàn thành tốt công tác trên tất cả các lĩnh vực được giao, đạt được nhiều thành tích chung và thành tích riêng đáng khích lệ:

– Năm 2005 phòng KTTC được Sở y tế tặng Giấy khen do hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

– Năm 2009 phòng KTTC được Sở y tế tặng Giấy khen do hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

– Năm 2012 phòng KTTC được Sở y tế tặng Giấy khen do hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

– Năm 2017 phòng KTTC được Sở y tế tặng Giấy khen do hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.