STT SỐ/KÝ HIỆU TỪ NGÀY/ĐẾN NGÀY TRÍCH YẾU
1 BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 26/02/2018 04/03/2018  V/v BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC từ ngày 26 tháng 02 đến ngày 04 tháng 03 năm 2018  
 2  BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC  05/03/2018 11/03/2018  V/v BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC từ ngày 05 tháng 03 đến ngày 11 tháng 03 năm 2018  
3 BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 12/03/2018 18/03/2018 V/v BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC từ ngày 12 tháng 03 đến ngày 18 tháng 03 năm 2018
4 BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 19/03/2018 26/03/2018 V/v BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC từ ngày 19 tháng 03 đến ngày 26 tháng 03 năm 2018
5 BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 27/03/2018 01/04/2018 V/v BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC từ ngày 27 tháng 03 đến ngày 01 tháng 04 năm 2018
6 BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 02/04/2018 08/04/2018 V/v BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC từ ngày 02 tháng 04 đến ngày 08 tháng 04 năm 2018
7 BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 09/04/2018 15/04/2018 V/v BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC từ ngày 09 tháng 04 đến ngày 15 tháng 04 năm 2018
8 BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 16/04/2018 22/04/2018 V/v BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC từ ngày 16 tháng 04 đến ngày 22 tháng 04 năm 2018
9 BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 23/04/2018 29/04/2018 V/v BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC từ ngày 23 tháng 04 đến ngày 29 tháng 04 năm 2018
10 BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 30/04/2018 06/05/2018 V/v BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC từ ngày 30 tháng 04 đến ngày 06 tháng 05 năm 2018
11 BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 07/05/2018 13/05/2018 V/v BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC từ ngày 07 tháng 05 đến ngày 13 tháng 05 năm 2018
12 BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 14/05/2018 20/05/2018 V/v BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC từ ngày 14 tháng 05 đến ngày 20 tháng 05 năm 2018
13 BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 21/05/2018 27/05/2018 V/v BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC từ ngày 21 tháng 05 đến ngày 27 tháng 05 năm 2018
14 BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 28/05/2018 03/06/2018 V/v BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC từ ngày 28 tháng 05 đến ngày 03 tháng 06 năm 2018
15 BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 04/06/2018 10/06/2018 V/v BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC từ ngày 04 tháng 06 đến ngày 10 tháng 06 năm 2018
 16  BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC  11/06/2018 17/06/2018  V/v BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC từ ngày 11 tháng 06 đến ngày 17 tháng 06 năm 2018